Generalforsamling og sammenspil

VIBORG SPILLEFOLK Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 21. januar 2018 kl. 13 på Viborg Musikskole. Efter generalforsamlingen har vi samspil. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra bestyrelsen. Beretningen bliver eftersendt. 3. Beretning fra interessegrupperne. 4. Revideret regnskab til godkendelse. Regnskab og budget for 2018 eftersendes. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen. 7. Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontingent. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år. Sidste år blev Tonny, Kirsten og Jens Anthon valgt til bestyrelsen. I år er Ella og Mette på valg. Mette ønsker ikke genvalg. Sidste år blev Poul Erik Kristensen valgt som bestyrelsessuppleant. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. Sidste år blev Johannes og Annelise valgt som revisorer og Christian Holm blev valgt som revisorsuppleant. Alle tre er på valg. 10. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Jens Anthon Christensen

Print Friendly, PDF & Email