Generalforsamling og sammenspil

VIBORG SPILLEFOLK Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 21. januar 2018 kl. 13 på Viborg Musikskole. Efter generalforsamlingen har vi samspil. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra bestyrelsen. Beretningen bliver eftersendt. 3. Beretning fra interessegrupperne. 4. Revideret regnskab til godkendelse. Regnskab og budget for 2018 eftersendes. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen. 7. Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontingent. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år. Sidste år blev Tonny, Kirsten og Jens Anthon valgt til bestyrelsen. I år er Ella og Mette på valg. Mette ønsker ikke genvalg. Sidste år blev Poul Erik Kristensen valgt som bestyrelsessuppleant. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. Sidste år blev Johannes og Annelise valgt som revisorer og Christian Holm blev valgt som revisorsuppleant. Alle tre er på valg. 10. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Jens Anthon Christensen

Kursus

VIBORG SPILLEFOLK Indbydelse til Viborg Spillefolks traditionelle januarkursus for spillemandsmusikere Lørdag den 27.01.2018 På Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg Som en god tradition for kurset i januar er det Bent Melvej, som står for løjerne. Temaet er denne gang musik fra Sverige, som optakt til NORLEK i Falun i Sverige i sommeren 2018 Program 9.30-10.15 Ankomst, kaffe, rundstykker og en opkvikker ”con spirito” 10.15-12.00 Musik med Bent i spidsen 12.00-13.00 Frokost. Medbring selv mad. Øl og vand kan købes 13.00-14.45 Mere musik 14.45-15.30 Kaffe, kage og resten af den skarpe 15.30-17.00 Endnu mere musik. 17.00 Afslutning Pris for kurset inklusive kaffe, rundstykker, kage, brændevin, højt humør og god musik– 120 kr Tilmelding til Jens Anthon Christensen – jensanthon@gmail.com – 21485449 inden den 14. januar 2018. Kursusbeløbet bedes indbetalt samtidig til Viborg Spillefolk på (husk jeres navn på indbetalingen) Reg. nr: 5350 Konto nr: 0508528 Husk at opgive mailadresse idet noder vil blive sendt med mail inden kurset. Endvidere bedes I oplyse hvilket instrument I byder op med. Viborg Spillefolk Jens Anthon